Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Dịch vụ đào tạo kiến thức thông tin

Kiến thức thông tin (Information literacy)

 

information-literacyKhóa học "Kỹ năng thông tin" được tổ chức nhằm tăng cường năng lực của người học trong việc xác định nhu cầu thông tin của bản thân, tìm kiếm, đánh giá, sử dụng và quản lý một cách hiệu quả các nguồn thông tin khai thác được, qua đó phục vụ đắc lực cho việc ra quyết định và giải quyết các vấn đề học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cũng như các vấn đề chuyên môn, nghề nghiệp. Sau khi kết thúc khóa học này, người học có thể nâng cao kỹ năng làm việc độc độc lập và năng lực học tập - nghiên cứu suốt đời của bản thân.

Khóa học sẽ cung cấp cho người học những kiến thức và nội dung thực hành về các kỹ năng thông tin, đặc biệt là quy trình thực hiện việc phân tích và tìm kiếm thông tin phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu học thuật và phát triển năng lực học tập suốt đời.