Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng

1. Lưu giữ, quản lý thông tin, tư liệu và thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), triển khai ứng dụng và quản lý của ĐHQGHN; nghiên cứu, thu thập, xử lý, thông báo, phổ biến và cung cấp tin, tài liệu khoa học, dịch vụ thông tin phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN (sau đây gọi chung là người dùng tin).

2. Triển khai các hoạt động NCKH thuộc lĩnh vực thông tin - thư viện; ứng dụng kết quả NCKH nhằm hiện đại hóa hoạt động thư viện, phát triển thư viện số phục vụ đại học nghiên cứu.

3. Tư vấn, cung cấp các dịch vụ thông tin - thư viện; tổ chức các khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ, kiến thức về thông tin - thư viện cho đội ngũ nhân sự làm công tác thông tin, tư liệu, thư viện và người dùng tin ở trong và ngoài ĐHQGHN.

Nhiêm vụ

1. Tham mưu cho lãnh đạo ĐHQGHN về phương hướng tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, NCKH, giảng dạy, học tập và phục vụ người dùng tin trong ĐHQGHN.

2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, tổ chức và điều phối hệ thống thông tin - thư viện trong ĐHQGHN.

3. Mua sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, tạp chí khoa học, cơ sở dữ liệu và các học liệu điện tử khác đáp ứng nhu cầu hoạt động của các đơn vị; thu thập, bổ sung - trao đổi, phân tích, xử lý các loại hình tài liệu; tố chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tài liệu và cơ sở dữ liệu bao gồm các loại hình ấn phẩm và vật mang tin của ĐHQGHN.

4. Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; tổ chức cho toàn thể người dùng tin trong ĐHQGHN khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của Trung tâm và các nguồn tin bên ngoài.

5. Xây dựng các cơ sở dữ liệu đặc thù trong ĐHQGHN; xuất bản các ấn phẩm thông tin tóm tắt, thông tin chuyên đề và các sản phẩm thông tin khác, đưa lên cổng thông tin nguồn tài nguyên số theo định dạng chuẩn phục vụ công tác quản lý, đào tạo và NCKH của ĐHQGHN.

6. Thu nhận lưu chiểu những xuất bản phẩm do ĐHQGHN xuất bản, bao gồm: Sách, giáo trình, các loại hình tài liệu khác do Nhà xuất bản ĐHQGHN xuất bản; Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ bảo vệ tại ĐHQGHN hoặc tác giả là công chức, viên chức (CCVC), người lao động; học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (HS SV) của ĐHQGHN; Báo cáo tổng kết của các đề tài NCKH, dự án các loại đã được nghiệm thu; kỷ yếu hội nghị, hội thảo, các học liệu điện tử, bài giảng điện tử do các đơn vị trong ĐHQGHN chủ trì hoặc do CCVC, người lao động, HSSV của ĐHQGHN thực hiện; Hệ thống thông tin dạng in, số hóa, hiện vật về ĐHQGHN.

7. Triển khai các hoạt động NCKH về lĩnh vực thông tin, tư liệu và thư viện; ứng dụng kết quả NCKH, những thành tựu khoa học - kỹ thuật mới vào xử lý, phục vụ thông tin - thư viện.

8. Tổ chức bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ tổ chức, xử lý, cung cấp tin và tài liệu cho đội ngũ nhân sự làm công tác thông tin, tư liệu, thư viện của ĐHQGHN; trang bị kiến thức cần thiết về phương pháp tra cứu, tìm kiếm tin và sử dụng thông tin, thư viện cho người dùng tin trong ĐHQGHN.

9. Phát triển quan hệ trao đổi, hợp tác với các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thông tin - thư viện trong và ngoài nước; tham gia hoạt động trong Liên hiệp Thư viện các trường đại học, Hội Thư viện Việt Nam, Hội Thông tin - Tư liệu Việt Nam và các hiệp hội thư viện khác trong và ngoài nước.

10. Tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin - thư viện cho người dùng tin ở trong và ngoài ĐHQGHN.

11. Liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN trong triển khai các hoạt động đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ và các hoạt động phục vụ, sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ; sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất theo quy định của ĐHQGHN.

12. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Chuyên mục: