HỌC LIỆU SỐ

THEO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

10

10 DỊCH VỤ NỔI BẬT

CỦA TRUNG TÂM TRI THỨC SỐ
THƯ VIỆN ĐHQGHN

Dịch vụ số hóa tài liệu
theo yêu cầu

VNU-UC cung cấp dịch vụ số hóa mọi loại hình tài liệu, sách, báo, tạp chí, tài liệu có khổ A2/A3/A4 với các định dạng file PDF, PDF multi-page, TIFF, TIF multi-page, JPEG, GÌ, PNG, PMP, Word...

1

Dịch vụ hỗ trợ công cụ cho
hoạt động nghiên cứu
khoa học, giảng dạy
và học tập

4

Dịch vụ tạo lập hồ sơ
các nhà khoa học

VNU-UC cung cấp dịch vụ tạo lập hồ sơ các nhà khoa học trên GoogleScholar, Open Researcher and Contributor ID (ORCID) và trên phần mềm quản trị tài nguyên số nội sinh DSPACE

7

Dịch vụ chuyển đổi số, số hóa,
xây dựng, tổ chức và
quản trị học liệu số
theo yêu cầu
đơn vị đào tạo

2

Dịch vụ trắc lượng
thư mục

5

Dịch vụ hỗ trợ nâng cao
chất lượng văn bản

Hỗ trợ đảm bảo chất lượng của luận văn, luận án, bài báo cho giảng viên, học viên và các đơn vị đào tạo

8

Dịch vụ cung cấp dữ liệu,
thông tin, tri thức cho học tập,
đào tạo và nghiên cứu

3

Dịch vụ kết nối tra cứu
dữ liệu khoa học
liên thư viện

6

Dịch vụ quản lý, lưu trữ và chia
sẻ dữ liệu nghiên cứu
bằng phần mềm
thế hệ mới
Dataverse

9

Dịch vụ tổ chức hội nghị,
hội thảo và không gian
học tập/ nghiên cứu
sáng tạo

10

Dịch vụ số hóa tài liệu
theo yêu cầu

VNU-UC cung cấp dịch vụ số hóa mọi loại hình tài liệu, sách, báo, tạp chí, tài liệu có khổ A2/A3/A4 với các định dạng file PDF, PDF multi-page, TIFF, TIF multi-page, JPEG, GÌ, PNG, PMP, Word...

1

Dịch vụ chuyển đổi số, số hóa,
xây dựng, tổ chức và
quản trị học liệu số
theo yêu cầu
đơn vị đào tạo

2

Dịch vụ cung cấp dữ liệu,
thông tin, tri thức cho học tập,
đào tạo và nghiên cứu

3

Dịch vụ hỗ trợ công cụ cho
hoạt động nghiên cứu
khoa học, giảng dạy
và học tập

4

Dịch vụ trắc lượng
thư mục

5

Dịch vụ kết nối tra cứu
dữ liệu khoa học
liên thư viện

6

Dịch vụ tạo lập hồ sơ
các nhà khoa học

VNU-UC cung cấp dịch vụ tạo lập hồ sơ các nhà khoa học trên GoogleScholar, Open Researcher and Contributor ID (ORCID) và trên phần mềm quản trị tài nguyên số nội sinh DSPACE

7

Dịch vụ hỗ trợ nâng cao
chất lượng văn bản

Hỗ trợ đảm bảo chất lượng của luận văn, luận án, bài báo cho giảng viên, học viên và các đơn vị đào tạo

8

Dịch vụ quản lý, lưu trữ và chia
sẻ dữ liệu nghiên cứu
bằng phần mềm
thế hệ mới
Dataverse

9

Dịch vụ tổ chức hội nghị,
hội thảo và không gian
học tập/ nghiên cứu
sáng tạo

10