Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Giờ mở cửa

        ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 GIỜ PHỤC VỤ

 PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN TỔNG HỢP

Bộ phận phục vụ

Các tháng trong năm học

Tháng 7

Tháng 8

Thứ Hai - Thứ Sáu

Thứ Bảy

Thứ Hai - Thứ Sáu

Mượn Giáo trình

& Làm thẻ  (P.503)

7h30 - 18h00

Nghỉ

Nghỉ

8h00 – 11h30

13h30 – 16h30

Báo, Tạp chí, Tra cứu, LVLA (P.201)

8h00 – 11h30

13h30 – 16h30

 

 TL Nhiệm vụ

 chiến lược (P.203)

7h30 – 11h30

     13h30 - 16h30

 

Nghỉ

Quầy Thông tin

(tầng 1)

8h00 – 11h30

13h30 – 16h30

 Đọc Tổng hợp

 (P.401)

 

7h30 – 18h00

 

8h00-12h00

 

 

8h00 – 11h30

 

Đọc chuyên sâu

Kinh tế - Luật (P.501)

7h30 - 19h30

 

13h30 – 16h30

 

 

  GIỜ PHỤC VỤ

 PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN MỄ TRÌ

Bộ phận phục vụ

Các tháng trong năm học

Tháng 7

Tháng 8

Thứ Hai - Thứ Sáu

Thứ Bảy

Thứ Hai - Thứ Sáu

 

P.Tự học 1

(T1)

 

 

7h30 - 18h00

19h00 - 22h00

 

 

 

8h00 - 12h00

 

 

 

 

8h00-11h30

13h30-16h30

 

 

 

 

 

 

 

8h00-11h30

13h30-16h30

TL tham khảo KHTN (T1)

TL tham khảo KHXH (T2)

 

 

7h30-11h30

13h30-16h30

 

Nghỉ

 

 

 

Nghỉ

Sách tra cứu, Báo, Tạp chí

(T2)

Mượn Giáo trình (T2)

 

GIỜ PHỤC VỤ

PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN KH TỰ NHIÊN & XÃ HỘI NHÂN VĂN

Bộ phận

phục vụ

Các tháng trong năm học

Tháng 7

Tháng 8

Thứ Hai - Thứ Sáu

Thứ Bảy

Thứ Hai - Thứ Sáu

TL tham khảo

(T3 nhà M)

 

7h30 - 18h00

8h00 - 12h00

8h00 -11h30

13h30 -16h30

8h00-11h30

13h30-16h30

TL tham khảo

(T4 nhà M)

Mượn Giáo trình

(T5 nhà M)

 

 

 

 

 

Nghỉ

Học nhóm, Làm thẻ,

Nhận LVLA

 (T1 nhà M)

Nghỉ

Báo, Tạp chí,

Tra cứu, LVLA

(T2 nhà M)

 

7h30 - 19h30

Khai thác TT điện tử

& TL tham khảo KHTN

(T7 nhà T5)

 

7h30 - 18h00

 

8h00 – 12h00

   

GIỜ PHỤC VỤ

PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN NGOẠI NGỮ

Bộ phận

phục vụ

Các tháng trong năm học

Tháng 7

Tháng 8

Thứ Hai - Thứ Sáu

Thứ Bảy

Thứ Hai - Thứ Sáu

Không gian

 Văn hóa – Ngôn ngữ (T1)

 

7h30-18h00

 

 

Nghỉ

8h00-11h30

13h30-16h30

8h00-11h30

13h30-16h30

Sách tham khảo,

Giáo trình

 (T2)

 

7h30 - 11h30

13h30 - 16h30

 

 

Nghỉ

Sách tra cứu,

Báo, Tạp chí

(T4)

Sách tham khảo

(T3)

7h30 - 16h30

8h00-12h00

 

8h00-11h30

13h30-16h30

 

 

Chuyên mục: